Producten
 
Muggenkiller!
 
Foto's gezocht!
Heeft u een foto of filmpje van een volle muggenlamp, vliegenzak, megatrap of vliegenval? Stuurt u er eentje op naar info@vliegenvangen.nl voor onze website?
 
Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden terugvinden die van toepassing zijn op al onze verkopen. Onderaan deze pagina kunt u tevens meer informatie vinden over uw herroepingsrecht en het modelformulier 'herroepingsrecht'.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.        Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.        Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.        Dag: kalenderdag;
8.        Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.        Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Novastar
Newtonstraat 24H               
1098 HD Amsterdam
Nederland

T: +31 (0)6-24891988 (ma-vr 9:00 - 18:00)
E. info@vliegenvangen.nl

 
Rekeningnummer NL63ABNA0520163672
IBAN rekeningnummer NL63ABNA0520163672
BIC-code ABNANL2A
KVK 55058124
BTW 136366983B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.        De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.        De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
            a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
            b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
            c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
            d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
            e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.        Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.      Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.        Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.        Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.        Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.        Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)        die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)        die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)        die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)        die snel kunnen bederven of verouderen;
e)        waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)         voor losse kranten en tijdschriften;
g)        voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)        betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)       waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)        betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
1.        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.        In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a)        deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)        de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.        Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 – Gebruik geleverde producten
De consument zal ten aanzien van de toepassing, inzet en het gebruik van de geleverde producten de aanwijzingen zoals vermeld in/op producten, op onze website of anderszins kenbaar gemaakt, nauwkeurig opvolgen. Dit om de veiligheid en het welzijn van mens en dier te kunnen waarborgen. De consument vrijwaart Novastar voor directe of indirecte aanspraken wegens elke vorm van schade, verlies of anderszins, opgetreden in verband met door Novastar geleverde goederen.
 
Artikel 12 - Levering en uitvoering
1.        De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 13 - Duurtransacties
1.        De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.        Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
Artikel 14 - Betaling
1.        Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.        Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.        In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 15 - Klachtenregeling
1.        De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
 Artikel 16 - Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Novastar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 17 - Persoonsgegevens
Novastar zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Novastar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van Novastar, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 - Links
De site van Novastar kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Novastar geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 20 - Uw rechten
U kunt altijd aan Novastar vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Novastar vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Novastar zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Novastar hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
 

Het herroepingsrecht
 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

 

Novastar
Newtonstraat 24hs
1098 HD Amsterdam 

Info@vliegenvangen.nl

 


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,75 zullen bedragen.

  

Modelformulier voor herroeping 
 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden / e-mailen als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

- Aan Novastar
Newtonstraat 24hs
1098 HD Amsterdam 

info@vliegenvangen.nl

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

 

de verkoop van de volgende goederen:

 

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

 

 

- Naam/Namen consument(en) 

 

 

 

- Adres consument(en) 

 

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

 

- Datum 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Nederlands Duits Frans Engels
  Winkelwagen
Ga naar de winkelwagen
 
Onze 4 Voordelen   
yes Voor 15.00 besteld,                  morgen geleverd                
yes Bestelling online te volgen     
yes De beste producten              
yes Uitstekende service              
 
Bestsellers
1.  BliZzz Vliegenzak (..
2.  BliZzz Muggenval (m..
3.  Reservelampen BliZz..
4.  BliZzz Megatrap (vl..
5.  Stiky Trap (kleefst..
 
7f5c7bcc9fe87aa2fbbb43ad380d1d44.png
f003e3d90ad6f82fe9ea59aa2dcbcf1f.png
17edabc75e414b344af312111bbb7fa7.png
c70b3c31223eea9b256677fdd86d7f80.png
7a5ef68bfb2f1b4ca30ec4f97a6d3c64.png
6ae02cbc2607dd22f55af42694207285.png
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW